Resevillkor

 

 

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

 

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

 

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

 

1.  AVTALET
 

1.1   Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

 

1.2   Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

 

1.3   Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

 

1.4    Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och    om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

 

1.5   Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

 

1.6   Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

 

1.7   Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

 

1.8   Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9   Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

 

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

 

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

 

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

 

 

2.  PRIS OCH BETALNING
 

2.1   Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

 

2.2  Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

 

2.3  Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

 

2.4   Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

 

2.5   Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in­kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

 

2.6   Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

 

 

3.  RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING
 

3.1   Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

 

3.2   Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings­avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

 
 
4.  RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
 

4.1  Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

 

4.2   Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

 

4.3   Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

 

 

5.  ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
 

5.1   Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

 

5.2   Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter   och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3   Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

 

5.4  Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4 

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

 

6.  ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE
 

6.1  Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

 

6.2  Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.


 

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

 

 

7.  OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND
 

7.1  Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2   Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3   Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4   Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

           Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

•      20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar

•      7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar

•      48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5  Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6   Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 

8.  REKLAMATION
 
8.1  Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2   Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.


 

9.  RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
 

9.1  Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

 

9.2  Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3  Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3  Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

 

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

 

10.  ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS
 

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

 

11. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

 


Kompletterande villkor

Classic World vill se Er som kund även i framtiden, därför har vi ett gemensamt intresse av att Ni blir nöjd med Er semester. De flesta av våra uthyrare är privatpersoner som är beroende av hyresinkomsterna från sina hus, lägenheter, slott etc. För att ta tillvara alla parters intressen på ett rättvist sätt har vi försökt göra nedanstående kompletterande resevillkor så enkla och entydiga som möjligt. Läs noga igenom dessa innan Ni gör Er beställning och fråga oss gärna om någonting är oklart!

KOMPLETTERANDE RESEVILLKOR
(Gäller före SRF:s resevillkor ovan)

AVTALET
Avtalet är bindande för parterna när Classic World skriftligen har bekräftat hyresgästens beställning och denne inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift. Anmälningsavgiften består av 40% av hyresbeloppet, förmedlingsavgift samt avbeställningsskydd och eventuella försäkringar. Denna betalning måste vara Classic World tillhanda inom 5 dagar från fakturadatum (om ej annat överenskommits), annars riskerar Ni att Er beställning annulleras.

Slutbetalning måste vara Classic World tillhanda senast 50 dagar före avresan. Om slutbetalning inte sker i tid riskerar Ni att Er bokning annulleras och gjorda delbetalningar tillfaller uthyraren/producenten. Detta fritar dock inte kunden från betalningsansvar.

Muntliga löften av bokningspersonal (av väsentlig betydelse för Er) måste vara noterade på Bokningsbekräftelse/Faktura för att kunna åberopas.

För att undvika missförstånd och problem senare ber vi Er läsa igenom Bokningsbekräftelse/Faktura noggrant och kontrollera att allt stämmer enligt vår överenskommelse innan Ni betalar anmälningsavgiften. I och med att Ni betalar anmälningsavgiften bekräftar Ni att Ni godkänt beställningen enligt specifikationen på Bokningsbekräftelse/Faktura samt tagit del av, förstått och accepterat arrangörens resevillkor.

AGENTAVTAL
När Classic World förmedlar objekt via utländsk arrangör (arrangörens namn framgår av Bokningsbekräftelse/Faktura), gäller den utländska arrangörens resevillkor.

PRISER
Priser enligt bokningsbekräftelse, med tillägg av en administrativ avgift. Classic World förbehåller sig rätten att höja slutbeloppet om valutakurser, skatter, tullar eller avgifter förändrats från bokningstillfället så att kostnaden för resan höjts. Slutbeloppet höjs då med motsvarande summa.
AVBESTÄLLNINGSRÄTT
När Classic World förmedlar objekt i eget namn tillämpas SRF:s villkor. För att kunna förmedla vissa villor, lägenheter och annat på den svenska marknaden måste vi ibland kräva andra avbeställningsvillkor. Då Classic World förmedlar objekt via utländsk arrangör (arrangörens namn framgår av Bokningsbekräftelse/Faktura) så gäller dennes avbeställningsregler, vilka kan avvika från SRF:s.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Vissa arrangörer kräver att ett speciellt avbeställningsskydd tecknas i samband med beställningen, detta specificeras då i Bokningsbekräftelse/Faktura.
Om Ni saknar, eller vill komplettera, reseförsäkringen i Er hem-försäkring så förmedlar Classic World också reseförsäkringar samt avbeställningsskydd genom Accept försäkringsbolag.

ANKOMST / AVRESA
Vid hyra av villa eller lägenhet. Vanligen ankomst lördag kl. 16.00 och avresa påföljande lördag kl. 10.00, men kontrollera i resehandlingarna vad som gäller för Er beställning. I resehandlingarna specificeras när och var Ni hämtar nycklar till hus/lägenhet. Om Ni märker att Ni inte kommer att hinna fram inom denna tid så ring till den lokala representanten och bestäm en ny tid. Classic World kan inte göras ansvarig för eventuella extra hotellkostnader på grund av försenad ankomst, så planera Er resa med goda tidsmarginaler.

ATT BETALA PÅ PLATSEN
I Sydeuropa är det inte ovanligt att man betalar turistskatt på platsen. Elektricitet, vatten, linne, slutstädning samt strandavgifter är också avgifter som kan tillkomma att betalas på platsen. Se upplysningar i er Bokningsbekräftelse/Faktura.

ANTAL PERSONER
Antal bäddar som uppges på hemsidan och bekräftelsen anger också maximalt antal personer som får bo i huset/lägenheten (observera att även spädbarn!). Av resehandlingarna framgår hur många personer som hyresgästen har bokat. Om fler personer anländer än som bokats och specificerats i faktura eller resehandlingar, har hyresvärden rätt att vägra acceptera hela eller delar av gruppen.

DEPOSITION
De flesta uthyrare av semesterbostäder, hyrbilar och kanalbåtar kräver en deposition (deposit) vid ankomst. Denna kan betalas antingen via kreditkort eller kontant i landets valuta. Depositionen återfås vid avresa, dock med eventuella avdrag om skada uppstått eller om betalning för elektricitet, städning och linne skall göras.

KOMMERSIELL FILMINSPELNING
Användning av hyresobjekt för kommersiell filminspelning är tillåtet endast med ägarens skriftliga tillstånd.

ÖVRIGT
Vi reserverar oss för eventuella fel, feltryck eller ändringar i vårt och våra leverantörers material.

OLIKHETER
Vår svenska standard är ofta helt annorlunda i jämförelse med de hus och lägenheter man kan hyra på kontinenten. Husen är ofta mycket gamla med mycket charm och i en genuin miljö, men det innebär också att husen kan vara byggda direkt på marken och knappast följer svenska byggnormer för t ex ventilation och värmeförsörjning.

Classic World är medlem i Svenska Resebyråföreningen och har ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet.